Že uvodna misel nam nakazuje, da se brez kakovostnega vodenja ni nadejati prevelikih uspehov. Ti pa so v današnjem času še kako pomembni.

Sistem vodenja kakovosti

Že uvodna misel nam nakazuje, da se brez kakovostnega vodenja ni nadejati prevelikih uspehov. Ti pa so v današnjem času še kako pomembni.

Zdi se mi zelo pomembno, da na samem začetku izpostavim nekaj koristi, ki jih lahko podjetje pričakuje z uvedbo učinkovitega sistema vodenja. Med koristi lahko izpostavim naslednje:

 • uvajanje optimalne organizacije poslovanja,
 • ureditev notranjega poslovanja v podjetju,
 • pregledna organiziranost,
 • preglednost poslovnega procesa,
 • vzpostavitev reda oziroma pravil obnašanja,
 • opredelitev pristojnosti in odgovornosti,
 • dobra podlaga za sistematizacijo in opis delovnih mest,
 • izboljšanje notranjih komunikacij,
 • podlaga za usposabljanje,
 • ohranjanje znanja pri kadrovskih spremembah,
 • dvig zavesti zaposlenih o kakovosti,
 • doseganje skladnosti z zahtevami in pričakovanji kupcev oz. naročnikov in izboljševanje kakovosti,
 • lažji vstop na globalno tržišče, itd.

Kaj sploh pričakovati pod pojmom kakovost?

Opredelitev pojma kakovost ni lahka in enostavna naloga. V literaturi najdemo veliko definicij, ki opredeljujejo in poskušajo definirati pojem kakovost. Lahko rečemo, da je definicij za kakovost toliko, kolikor je avtorjev, ki so se ukvarjali z reševanjem tega problema. Vse definicije so več ali manj usmerjene na rezultate (izdelke) lastnega dela oziroma na rezultate procesov, ki so namenjeni za uporabnike za izpolnjevanja in zadovoljevanja njegovih potreb.

Najbolj uporabna definicija v praksi je opredeljena v standardu ISO – Temelji in slovar, kjer je kakovost opredeljena kot: »stopnja, v kateri skupek svojstvenih karakteristik izpolnjuje zahteve«.

Procesni pristop

Da bi organizacija delovala učinkovito, mora prepoznati in voditi številne povezane aktivnosti. Aktivnost, ki porablja vire in ki jo vodimo z namenom, da omogoči spremembo vhodov v izhode, lahko obravnavamo kot proces. Izhod enega procesa pogosto tvori vhod v drugi proces.

Uporabo sistema procesov znotraj organizacije, vključno z njihovo identifikacijo in medsebojnimi vplivi, lahko poimenujemo »procesni pristop«. Prednost procesnega pristopa je v tem, da omogoča nenehni nadzor nad povezavami med posameznimi procesi znotraj sistema procesov, kot tudi nad njihovimi kombinacijami in medsebojnimi vplivi.

Pri uporabi znotraj sistema vodenja tak pristop poudari pomen:

 • razumevanja in izpolnjevanja zahtev,
 • potrebe po obravnavanju procesov z vidika dodane vrednosti,
 • pridobivanja rezultatov delovanja in učinkovitosti procesov,
 • nenehnega izboljševanja procesov na osnovi objektivnih merjenj.

Sistem vodenja vključuje temeljne elemente

Sistem vodenja

Zahteva, da organizacija najprej prepozna in opredeli, kateri so njeni osnovni procesi, njihovo medsebojne povezave in delovanje, kateri viri so potrebni, da nastane proizvod, in kako bo procese merila (kriteriji in metode) in nenehno izboljševala. Nato pa mora skupaj s poslovnikom kakovosti in nadzorom zapisov vzpostaviti še sistem za obvladovanje dokumentacije.

Odgovornost vodstva 

Poslovodstvo mora priskrbeti dokaze o svoji zavezanosti razvoju in izvajanju sistema vodenja kakovosti ter nenehnega izboljševanja njegove učinkovitosti v organizaciji. Zato se mora dobro zavedati tega pomembnega dela standarda. Vodstvo je namreč odgovorno za določanje politike in ciljev, izpolnjevanje zahtev kupcev oz. naročnikov, kot tudi zahtev zakonodaje in pravnih zahtev, odgovorno je za izvajanje vodstvenih pregledov, hkrati pa tudi sporoča organizaciji o učinkovitosti izvajanja sistema znotraj organizacije.

Vodenje virov 

Večji poudarek na človeških virih, ki si jih mora organizacija zagotoviti, da bo kupec oz. naročnik dobil  tisto, kar je bilo dogovorjeno. Zahteve  po človeških virih, infrastrukturi, delovnem okolju in potrebnim pomožnim storitvam so eden izmed ključnih elementov.

Izvedba

V tem delu je zahteva, da mora organizacija planirati in razvijati procese, potrebne za izvedbo proizvoda ali storitve. Planiranje procesov realizacije mora biti skladno z zahtevami ostalih procesov sistema vodenja kakovosti. Realizacija proizvoda sestavljajo procesi, ki so potrebni za izvedbo proizvoda oziroma storitve.

K tem aktivnostim spadajo dejavnosti, kot so:

 • raziskava trga (ugotavljanje zahtev odjemalcev),
 • prodaja,
 • razvoj,
 • nabava,
 • ravnanje s proizvodi,
 • obvladovanje merilne opreme ter
 • dobava proizvodov in storitev.

Merjenje, analize in izboljševanje 

V tem delu je izredno pomembno določitev načel in obseg njihove uporabe za nadzorovanje in merjenje proizvodov, procesov, zadovoljstva kupcev oz. naročnikov in sistema vodenja. Z ustreznim obvladovanjem teh metod bomo vzpostavili in zagotavljali nenehno (stalno) izboljševanje sistema, kar je osnova za vodenje sistema kakovosti.

V tokratnem prispevku sem povzel vsebino osnovnega standarda, ki je osnova vsem nadaljnjim standardom. V nadaljevanju pa se bom lotil posameznega dela standarda, poskušal povabiti tudi strokovnjake s posameznega področja in vam tako približati vsak proces posebej.

Želim še naprej veliko kakovostnih ogledov tekem, in kot zmeraj: NAJ VEDNO ZMAGA NAJBOLJŠI!

Tadej Jontez
Direktor