O trajnosti in trajnostnem razvoju je v zadnjem času veliko govora. A kaj trajnostni razvoj sploh pomeni in zakaj bi vaše podjetje morali naravnati v smeri trajnostnega razvoja? 

Odločitve, ki jih sprejemate v vsakodnevnem življenju, lahko prispevajo k prehodu v bolj pravičen in odgovornejši svet. Z njimi namreč zmanjšate in ali omejite negativne vplive na podnebne spremembe (zmanjšanje toplogrednih plinov), prispevate k bolj zdravemu okolju ter kakovostnejšemu načinu življenja.

Kratica ESG, ki se danes čedalje bolj pojavlja 

ESG je kratica za okoljske, socialne in upravljavske vidike, ki so pomembni pri ocenjevanju trajnostnega delovanja podjetij. Okoljski vidik se osredotoča na vplive podjetja na okolje, vključno z emisijami toplogrednih plinov, porabo virov in ravnanjem z odpadki. Za oceno okoljske učinkovitosti podjetja se pogosto uporablja metodologija življenjskega cikla (LCA), ki omogoča celovito analizo vplivov izdelkov ali storitev na okolje v vseh fazah njihovega življenjskega cikla. Poleg tega je ISO 14001 mednarodni standard, ki opredeljuje zahteve za upravljanje okoljskih vidikov v organizaciji, vključno z vzpostavitvijo okoljskega sistema upravljanja. Certifikacija po standardu ISO 14001 lahko podjetjem pomaga pri doseganju trajnostnih ciljev in izboljšanju svojega okoljskega učinka. Skupaj predstavljajo ESG principe, ki so ključni za oceno trajnostnega delovanja in dolgoročno uspešnost podjetij.

Kaj je trajnostno delovanje oziroma trajnostni razvoj?


Beseda trajnost (sustainability)
Plut (2005, 62) navaja, da se je v strokovnih krogih izraz »sustainability« (ali po slovensko trajnost) izoblikoval v podnaslovu poročila World Conservation Strategy o svetovni naravni dediščini Mednarodnega združenja za varstvo narave in naravnih virov. Šlo je za koncept integracije varstva narave in razvoja v smislu zaščite le-te, kasneje se je razumevanje razširilo na področje trajnostnega razvoja v gospodarstvu in nazadnje na družbo oz. socialno področje. Tako se načelo trajnosti v sedanjosti pojmuje tridimenzionalno, kar pomeni, da kazalci napredka oz. gospodarskega razvoja ni samo ekonomski, temveč tudi socialni in okoljski. Pomembno je tudi, da paradigma govori o nujnosti ohranjanja zdravega okolja in naravnih virov za prihodnje generacije (t. i. medgeneracijska odgovornost).

Trajnostni razvoj, ESG principi in LCA – trendi zadnjih in naslednjih let

Slika 1: Vidiki trajnostnega razvoja. Povzeto po: Demšar, Mitrovič, 2007: 3 in dr.

Trajnost razvoj je torej način gospodarjenja, ki zadovoljuje potrebe sedanje družbe, ne da bi zmanjšale možnosti prihodnjim generacijam. Lahko rečemo, da je način življenja, ki je nesebičen do drugih rodov.

Cilji trajnostnega razvoja

Cilji trajnostnega razvoja (Sustainable Development Goals), znani tudi kot globalni cilji, ki so jih leta 2015 sprejele vse države članice Združenih narodov kot splošen poziv k ukrepanju za odpravo revščine, zaščito planeta in zagotovitev, da bodo ljudje do leta 2030 uživali mir in blaginjo.

Trajnostni razvoj, ESG principi in LCA – trendi zadnjih in naslednjih let
Slika 2: Sustainable development goals (https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/ ) oz. Kazalniki ciljev trajnostnega razvoja (Statistični urad RS https://www.stat.si/Pages/cilji )

 • Cilj 1. Odpraviti vse oblike revščine povsod po svetu
 • Cilj 2. Odpraviti lakoto, zagotoviti prehransko varnost in boljšo prehrano ter spodbujati trajnostno kmetijstvo
 • Cilj 3. Poskrbeti za zdravo življenje in spodbujati splošno dobro počutje v vseh življenjskih obdobjih
 • Cilj 4. Vsem enakopravno zagotoviti kakovostno izobrazbo ter spodbujati možnosti vseživljenjskega učenja za vsakogar
 • Cilj 5. Doseči enakost spolov ter krepiti vlogo vseh žensk in deklic
 • Cilj 6. Vsem zagotoviti dostop do vode in sanitarne ureditve ter poskrbeti za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri
 • Cilj 7. Vsem zagotoviti dostop do cenovno sprejemljivih, zanesljivih, trajnostnih in sodobnih virov energije
 • Cilj 8. Spodbujati trajnostno, vključujočo in vzdržno gospodarsko rast, polno in produktivno zaposlenost ter dostojno delo za vse
 • Cilj 9. Zgraditi vzdržljivo infrastrukturo, spodbujati vključujočo in trajnostno industrializacijo ter pospeševati inovacije
 • Cilj 10. Zmanjšati neenakosti znotraj držav in med njimi
 • Cilj 11. Poskrbeti za odprta, varna, vzdržljiva in trajnostna mesta in naselja
 • Cilj 12. Zagotoviti trajnostne načine proizvodnje in porabe
 • Cilj 13. Sprejeti nujne ukrepe za boj proti podnebnim spremembam in njihovim posledicam
 • Cilj 14. Ohranjati in vzdržno uporabljati oceane, morja in morske vire za trajnostni razvoj
 • Cilj 15. Varovati in obnoviti kopenske ekosisteme ter spodbujati njihovo trajnostno rabo, trajnostno gospodariti z gozdovi, boriti se proti širjenju puščav, preprečiti degradacijo zemljišč in obrniti ta pojav ter preprečiti izgubo biotske raznovrstnosti
 • Cilj 16. Spodbujati miroljubne in odprte družbe za trajnostni razvoj, vsem omogočiti dostop do pravnega varstva ter oblikovati učinkovite, odgovorne in odprte ustanove na vseh ravneh
 • Cilj 17. Okrepiti načine in sredstva za izvajanje ciljev ter oživiti globalno partnerstvo za trajnostni razvojž

S trajnostnim razvojem ustvarjamo prihodnost in preživetje človeštva.

Kako naj bo podjetje bolj zeleno, odgovorno in trajnostno naravnano?

Trajnostni razvoj v največji možni meri vključite v svoje poslovne procese, storitve in izdelke ter poskrbite za to, da je eden ključnih sestavnih delov strateške usmeritve podjetja. Seveda ga uvajajte postopoma, z majhnimi spremembami, ki z leti postajajo vse večje ter z njimi poskušajte zmanjšati svoj vpliv na planet in se približati ciljem trajnostnega razvoja, ki ste si jih zadali.

Z razvojem trajnostne strategije v podjetju, se boste izognili ali zmanjšali izčrpavanje naravnih virov, ohranjali ekološko ravnovesje, izboljšali kakovost življenje v družbi, zmanjšali stroške pri varčevanju z energijo, vodo ali pri ponovni uporabi odpadkov, in ne nazadnje tudi izboljšali ugled podjetja oziroma njegove blagovne znamke.

Za pomoč pri vzpostavljanju trajnostnega razvoja je vsem vrstam organizacij na voljo standard za družbeno odgovornost – ISO 26000, ki ga je razvila mednarodna organizacija za standardizacijo. V standardu so podane smernice, navodila, koncepti, definicije in metode preverjanja. Spodbuja prostovoljno zavezanost družbeni odgovornosti in ni namenjen certificiranju. Pomaga vam da od »dobrih namenov preidete k dobrim dejanjem« ter vas vodi v trajnostni razvoj«.

V povezavi z družbeno odgovornostjo se uporabljajo še sledeči standardi in orodja, in sicer: SA 8000 – družbena odgovornost, ki temelji na področju dela in pravic delavcev (delo otrok, prisilno delo itn), ISO 14001 – Sistem ravnanja z okoljem, LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) – sistem ocenjevanja za zeleno gradnjo, Izračun OGLJIČNEGA ODTISA, ISO 50001 – Standard upravljanja z energijo itn.

Družbena odgovornost temelji na določenih ključnih področjih, ki so:

Okolje

Družbena odgovornost do okolja vključuje oblikovanje takšnih poslovnih odločitev, ki zmanjšujejo negativne vplive na okolje in velikokrat tudi stroške proizvodnega procesa. Tako je podjetje lahko dejavno na področju varovanja okolja z uvajanjem sistemov ravnanja z okoljem (ISO 14001, EMAS), zmanjšanjem emisij, odpadnih voda in odpadkov, recikliranjem ter izrabljanjem virov na način, ki zagotavlja njihovo trajnost.

Človekove pravice in zaposlovanje

Eden največjih vplivov, ki jih ima podjetje na skupnost, se kaže v zaposlovanju in skrbi za zaposlene. Na tem področju podjetje prav tako uvaja standarde vodenja varnosti in zdravja pri delu (ISO 45001). Podjetje lahko vlaga v zaposlene tako, da jim nudi usposabljanje, od katerega bodo imeli korist tako zaposleni kot podjetje, lahko posveča posebno pozornost določenim ciljnim skupinam zaposlenih (npr. družinam prijazno zaposlovanje). Podjetja, ki slovijo kot »dober zaposlovalec«, bodo pritegnila najboljše kadre, vse to pa se seveda odraža v dobrih poslovnih rezultatih. Pozitivni učinki lahko pokrijejo ali presežejo stroške uvajanja družbene odgovornosti.

Vodenje organizacije in etična načela ravnanja

Pri družbeno odgovornem ravnanju so pomembne tudi vizija in vrednote podjetja. Z njimi podjetje kaže svoj edinstven karakter javnosti. Jasen namen in trajne vrednote so kvalitete, ki opredeljujejo močan karakter. V etičnih načelih se kaže način, kako podjetje razmišlja ter deluje do deležnikov ter družbe, v kateri deluje. To lahko podjetju daje več možnosti v primeru, ko drugi izbirajo svoje poslovne partnerje, čedalje bolj pa tudi na podlagi družbenega ravnanja oz. odgovornosti podjetja.

Kupci/potrošniki ter vključenost v razvoj skupnosti/družbe

Najbolj vidna plat programov družbene odgovornosti so vlaganja v skupnost, pri čemer gre za donacije v dobrodelne namene ali prostovoljno delo. Danes veliko podjetij vstopa v trajno partnerstvo z lokalno skupnostjo in prostovoljnimi organizacijami v skupnosti, kjer delujejo. Prav tako je vpliv podjetja na družbo odvisen od tega kaj proizvaja ter kako kupuje in prodaja. Kakšno vrednost ali škodo povzročajo glavni proizvodi ali storitve, kakšen je pristop k trženju, oglaševanju in nabavi. Pri pridobivanju strank so za podjetje še vedno pomembni faktorji cena, kakovost in storitev, čeprav ti pri odločanju kupcev o nakupu vedno pogosteje niso več edini faktorji.

Vlaganje v družbeno odgovornost ima za podjetja korist na dolgi rok in prispeva k izboljšanju delovanja podjetja, kot tudi širše družbe.

Kar nekaj podjetij imamo, ki so trajnostno naravnana, na primer:

Podjetje DOMEL

Skupina Domel zaposluje preko 1.300 ljudi. Veliko zaposlenih prihaja iz lokalnega okolja. Finančno podpirajo vse večje dogodke v kraju. Podpirajo vrsto športnih društev, kjer se v vztrajnosti, ustvarjalnosti in ambicioznosti kalijo njihovi potencialni sodelavci. Pomagajo pri investicijah prostovoljnih gasilskih društev, ki posodabljajo vozni park ali gradijo in obnavljajo gasilske domove. Veliko pozornost namenjajo tudi sodelovanju s krajevno osnovno šolo, kjer so lahko ti otroci tudi njihovi bodoči zaposleni. Materialno jim priskočijo na pomoč pri izvedbi tehničnih izbirnih predmetov, jim pomagajo pri opremljanju tehnične učilnice. Vsako leto jim predstavijo poklice, ki so za njihovo podjetje najaktualnejši. V okviru naravoslovnih in drugih izobraževalnih dogodkov jim omogočijo strokoven ogled proizvodnje. Tako poskušajo vspodbujati mlade, da se lažje odločajo za tehnične poklice. S sodelovanjem začenjajo že v vrtcih, kjer najmlajšim ravno tako omogočijo ogled proizvodnje, kjer srečajo tudi svoje starše in spoznajo njihove poklice.

Še več si lahko preberete na njihovi spletni strani (Trajnostno poročilo).

Skupina IMPOL

Prejela je prvi certifikat ASI Performance v Sloveniji za odgovorno pridobivanje in proizvodnjo aluminija ter izdelkov iz aluminija v Slovenski Bistrici. Dejavnosti objekta vključujejo načrtovanje in proizvodnjo valjanih, ekstrudiranih in vlečenih polizdelkov iz aluminijevih zlitin, ki so namenjeni uporabi v farmacevtski, živilski, transportni, gradbeni, letalski in vesoljski industriji ter v drugih panogah.
Združenje ASI je neprofitna organizacija, ki združuje podjetja, ki se ukvarjajo z aluminijem ali uporabljajo izdelke iz aluminija. V združenje so včlanjeni proizvajalci celotne verige proizvodnje aluminija, ponudniki boksita in glinice, proizvajalci primarnega aluminija in proizvajalci aluminijevih polizdelkov ter tudi končni uporabniki polizdelkov iz aluminija. Prav tako so člani združenja civilne iniciative, vladne ali nevladne organizacije, ki se trudijo ponovno vzpostaviti okoljsko ravnovesje in trajnostno ravnanje povezano z aluminijsko industrijo.

Še več si lahko preberete na njihovi spletni strani (Trajnostna usmerjenost)

Podjetje RADENSKA

Podjetje Radenska svoje rezultate vztrajnega dela in razvoja predstavlja na svoji platformi Srčno za jutri.
V Radenski posebno pozornost posvečajo dolgoročnemu, odgovornemu ravnanju do okolja. Prizadevajo si za uporabo embalaže z nižjim ogljičnim odtisom. Iz odpadne embalaži so predstavili novo embalažno rešitev – Radensko Naturelle v 100% reciklirani plastenki.  Gre za plastenko, ki je v celoti ustvarjena iz reciklirane PET plastike (rPET). Reciklirane plastenke so okolju bolj prijazne in trajnostne, imajo nižji ogljični odtis, saj je potrebno manj energije za njihovo proizvodnjo, hkrati pa jih je možno v celoti reciklirati in ponovno uporabiti.
V letu 2018 so zasnovali projekt »Naša tri srca za vaša tri srca«. V sklopu tega vsem družinam v Sloveniji in na Hrvaškem, ki pričakujejo trojčke, omogočajo čudovita in priročna darila – trojčkom prilagojen otroški voziček in otroške avtosedeže.
Do leta 2030 so si zastavili cilj popolna ogljična nevtralnost. V sodelovanju z zavodom za gozdove Slovenije se je vzpostavil projekt za zasaditev 10.000 dreves v Sloveniji. Skozi projekt Bolj zelena Slovenija spodbujajo nakup mineralne vode Radenska v vračljivih steklenicah. Vračljiva steklena embalaža je zaradi večkratne uporabe boljša možnost za naše okolje. Trenutno 76 % steklenega portfelja Radenske Adriatic na hrvaškem in slovenskem trgu predstavlja vračljivo steklo. Njihov cilj je ta delež povečati na neverjetnih 95 %!


Morda se stvari ne odvijajo tako hitro kot bi želeli, vendar se trajnostni razvoj oziroma sprejem trajnostnega razvoja v vsakdanjem življenju prične z majhnimi koraki, v vsakem posamezniku, ki z leti postajajo vedno večji.

Naredite danes majhen korak in z nakupom mineralne vode Radenska (Kraljevi vrelec, Petanjski vrelec ali Naturelle) v litrski steklenici prispevajte k načrtovani zasaditvi 10.000 dreves v Sloveniji. Da bo naša skupna prihodnost kar najbolj zelena.

Viri:
Spletna stran www.drustvo-dugs.si (Geografija, trajnostni razvoj in vrednote prostora)
Spletna stran www.irdo.si (Kaj prinaša standard ISO 26000?; Blanka Kaker, SIQ)
Spletna stran www.stat.si (Kazalniki SDG)
Spletna stran www.un.org
Spletna stran www.bureauveritas.si
Spletna stran www.domel.com
Spletna stran www.radenska.si (https://srcnozajutri.si/)

Andreja Bogataj
Svetovalec
Sistem ravnanja z okoljem
Sistem vodenja varnosti in zdravja pri delu