Ste vedeli, da lahko računovodske izkaze izkoristite tudi za vodstveni pregled za ISO standarde? Preverite, kako lahko to storite in katere izkaze lahko predložite.

Kdaj in kako lahko uporabite računovodske izkaze
Če imate v podjetju vzpostavljen vsaj en ISO standard, morate izvajati vodstvene preglede vsaj 1x letno oz. kakor ste to opredelili v sistemu vodenja ISO standarda. Da si olajšate izdelavo poročil zanje, pa lahko izkoristite računovodske izkaze. Zaradi česar je tudi smiselno, da vodstveni pregled opravite takoj ob prejemu računovodskega izkaza za preteklo leto.

Že ob izbiri kazalnikov za procese predlagamo, da poskušate te uskladiti z vašimi obveznimi računovodskimi izkazi (kar je vezano na velikost ali obliko vašega podjetja). Z izrabo podatkov iz teh izkazov boste lahko tudi veliko lažje prikazali zahtevane trende po letih.

Če pogledamo samo proces vodenja, ki naj bi bil krovni proces v podjetju in je prepoznan pri večini sistemov vodenja, je lahko ključen računovodski izkaz – izkaz poslovnega izida, saj iz njega dobite vse ključne podatke (prihodke, odhodke, dobiček, vrednost na zaposlenega,…), prva dva kazalnika sta ključna za proces vodenja, tretji pa je indikator ali je vodenje uspešno ali ne.

Za proizvodnjo se lahko uporabijo kazalniki, kot so stroški materiala, nedokončana proizvodnja ali stanje proizvodov in trgovskega blaga. Za proces skladiščenja se uporabi postavka zaloga. Pri prodaji se lahko uporabijo kratkoročne terjatve do kupcev, saj je tudi to pomembno za podjetje.  Če so prodajniki odvisni tudi za skrb za redno plačilo, je lahko to tudi njihov kazalnik uspešnosti.

Morda si kdo misli, da se te izkaze lahko izkoristi le pri ISO 9001. Kaj pa pri ISO 14001 ali ISO 27001Ne glede na standard vedno lahko najdete vsaj kakšen podatek iz računovodskih izkazov. Npr. pri ISO 14001 se lahko pridobijo podatki o investicijah in stroških energije, investicije se lahko uporabi tudi za ISO 27001. Ali recimo stroški izobraževanj za posamezno leto ali stroški vzdrževanj, ali stroški izvajanja promocije zdravja na delovnem mestu za ISO 45001.

Katere izkaze lahko uporabite?
Vsi spodaj navedeni računovodski izkazi vam bodo olajšali izdelavo poročila za vodstveni pregled z minimalnim trudom, da ne omenjamo, da se iz vseh lahko zelo lepo ven dobi vsaj 2 letni trend.

  • bilance stanja (prikazano stanje sredstev in obveznosti do njihovih virov),
  • izkaz poslovnega izida (prikazani stroški/odhodki in prihodki),
  • priloge s pojasnili k izkazom (dodatni podatki k bilanci stanja in izkazom poslovnega izida),
  • izkaz finančnega izida (poroča se o denarnih tokovih),
  • izkaz gibanja kapitala (prikazuje spremembe vseh sestavin kapitala, zajetih v bilanci stanja in ima obliko sestavljen razpredelnice vseh sestavin kapitala),
  • poslovno poročilo (pošten prikaz razvoja in izidov poslovanja, finančnega položaja družbe)
  • Katere računovodske izkaze lahko uporabite je odvisno tudi od tega, katere ste dolžni pripravljati glede na velikost ali obliko podjetja. Tukaj so manjša podjetja v malenkost »slabšem položaju«, saj morajo ta pripraviti samo bilanco stanja in izkaz poslovnega izida ter priloge s pojasnili, medtem ko lahko večja podjetja resnično izkoristijo vse te izkaze.

Iz lastnih izkušenj pa lahko povem, da smo presojevalci vedno zelo veseli, če je veliko podatkov in grafov v poročilu vodstvenega pregleda.

Seveda določeni kazalniki glede na posamične ISO standarde niso v teh izkazih, vendar si lahko olajšate delo s spremljanjem teh kazalnikov tako, da izkoristite obvezne računovodske izkaze in nato spremljate samo še specifične kazalnike za specifične ISO standarde.

Podjetja, ki so zavezana za izdelavo konsolidiranega letnega poročila, pa lahko poročilo samo nadgradijo z manjkajočimi vhodnimi podatki za vodstveni pregled in imajo poročilo narejeno v zelo kratkem času.

Zakaj bi tratili veliko časa z izdelavo vodstvenega pregleda, če si lahko zelo pomagate z izkazi, ki jih enostavno pretvorite v del vodstvenega pregleda.

Izkoristite, kar imate in delujte optimalno!

Marica Pervan Mak
Vodja projektov