Zaradi trenutne situacije in že drugič razglašene epidemije COVID-19 se mora posodobiti izjava o varnosti z oceno tveganja.

Delodajalec mora zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu

5. člen Zakona o varnosti in zdravja pri delu navaja, da mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu. V ta namen mora izvajati ukrepe, potrebne za zagotovitev varnosti in zdravja delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče v delovnem procesu, vključno s preprečevanjem, odpravljanjem in obvladovanjem nevarnosti pri delu, obveščanjem in usposabljanjem delavcev, z ustrezno organiziranostjo in potrebnimi materialnimi sredstvi.

Delodajalec mora posebno skrb nameniti zagotovitvi varnosti in zdravja nosečih delavk, mladih in starejših delavcev ter delavcev z zmanjšano delovno zmožnostjo ter pri izbiri ukrepov upoštevati posebna tveganja, katerim so ti delavci izpostavljeni pri delu, v skladu s posebnimi predpisi.

Delodajalec mora upoštevati spreminjajoče se okoliščine ter izvajati take preventivne ukrepe in izbirati take delovne in proizvajalne metode, ki bodo zagotavljale izboljševanje stanja in višjo raven varnosti in zdravja pri delu, ter bodo vključene v vse aktivnosti delodajalca in na vseh organizacijskih ravneh.

Katere ukrepe mora delodajalec izvajati?

9.člen Zakona o varnosti zdravja pri delu določa, da mora delodajalec izvajati ukrepe iz 5. člena tega zakona tako, da upošteva naslednja temeljna načela:

 • izogibanje nevarnostim;
 • ocenjevanje tveganj;
 • obvladovanje nevarnosti pri viru;
 • prilagajanje dela posamezniku z ustreznim oblikovanjem delovnega mesta in delovnega okolja, delovnih prostorov, delovnih in tehnoloških postopkov, izbiro delovne in osebne varovalne opreme ter delovnih in proizvajalnih metod, še zlasti pa tako, da odpravlja monotono delo ter pogoje z vsiljenim ritmom dela in ostale zdravju škodljive okoliščine (humanizacija dela);
 • prilagajanje tehničnemu napredku;
 • nadomeščanje nevarnega z nenevarnim ali manj nevarnim;
 • razvijanje celovite varnostne politike, ki vključuje tehnologijo, organizacijo dela, delovne pogoje, medčloveške odnose ter dejavnike delovnega okolja;
 • dajanje prednosti kolektivnim varnostnim ukrepom pred individualnimi;
 • dajanje ustreznih navodil in obvestil delavcem.

In ravno pri izvajanju teh dveh členov pride v poštev Izjava o varnosti z oceno tveganja. Glede na situacijo je potrebno Izjavo o varnosti z oceno tveganja ustrezno prilagoditi tako, da ustrezno identificiramo tveganje za prenos nalezljivih bolezni oz. pri pripravi novih ocen tveganja, upoštevamo tudi tveganje za prenos nalezljivih bolezni, ki lahko vsekakor škodijo osebam, ki so označeni kot rizične skupine, ter tudi ustrezno ukrepati in prilagoditi delovanje podjetja tako, da se zavaruje vse zaposlene.

Na žalost vsi vidimo posledice v svojem življenju, ki ga je prinesel COVID 19, vendar ne pozabimo, da se bomo morali naučiti živeti s takimi situacijami in da jih je potrebno vključiti tudi v pomembnejše akte podjetja.

Kako to narediti?

Predlagamo, da se pri dopolnitvi ocene tveganj za delovno mesto upoštevate naslednje točke:

 • prepoznajte delovna mesta, kjer je tveganje za okužbo visoko;
 • pripravite načrt z ukrepi za varno delo;
 • ozavestite zaposlene o higieni delovnega mesta in zagotovite ustrezna sredstva za zagotovitev higiene;
 • poskrbite za ustrezno zaščitno opremo;
 • ozavestite zaposlene o odgovornem obnašanju do drugih;
 • ozavestite vaše stranke/naročnike/uporabnike o odgovornem obnašanju do vaših zaposlenih;
 • zagotovite ustrezne ločene prostore za ogrožene skupine, če to ni mogoče odredite čakanje na delo doma ali delo od doma.

Ne prekinite delovnega procesa, če to ni nujno

Same prekinitve delovnega procesa, ne priporočam, razen v res izjemnih situacijah, saj ima to veliko večje posledice za vse zaposlene in ne samo za ogrožene skupine zaposlenih. Najprej poskusite z reorganizacijo dela in z vsemi drugimi ukrepi preden se odločite za zaustavitev delovnega procesa. Če vam delovni proces to dopušča, poskusite organizirati delo od doma.

Vsekakor pa se pri pomanjkanju lastnega znanja obrnite na strokovnjaka, da vam pomaga ustrezno dopolniti Izjavo o varnosti z oceno tveganja.

Marica Pervan Mak
Vodja projektov